Uusi lakialoite kiusaamisen ja häirinnän lopettamiseksi

Lakialoite pyrkii selkiyttämään lainsäädäntöä kiusaamiseen tulemisesta rehtorin ja opettajien tietoon, puuttumisesta, puuttumisen vaikuttavuudesta kussakin tapauksessa sekä mahdollistamaan viranomaiselle oikeuden selvittää, että turvallinen opiskeluympäristö on järjestetty perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Lakialoite haluaa kiinnittää huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja samalla vaatii konkreettisia toimenpiteitä sen vähentämiseksi.

Opetukseen osallistuvalla on perustusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lainsäädännössä ei ole säädetty tarkkoja toimia, joita opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä vaaditaan turvallisuuden takaamiseksi. Resurssit riittävään turvallisuusjohtamiseen, oppilaan, opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen, valvontaan, jälkiseurantaan ja opiskeluhuoltopalveluihin on turvattava.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä pitää olla matalan kynnyksen ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettely voi olla sähköinen tai muu tapa, jolla oppilaan ja opiskelijan on helppo ilmoittaa kiusaamisesta. Esimerkiksi voidaan perustaa sähköpostiosoite, johon voi tehdä ilmoituksen vapaamuotoisesti tai käyttämällä valmista ilmoituslomakepohjaa. Ilmoitusmenettelyn on oltava sellainen, että kaikki tietävät myös rehtorin ja opettajien käyttävän sen kautta saamiaan tietoja siihen, kun he ilmoittavat kiusaamisesta niin kiusaajan kuin kiusatunkin huoltajille sekä vakavista kiusaamis- ja väkivaltatapauksista koulutuksen järjestäjälle ja muille tarvittaville tahoille. Koulutuksen järjestäjän on näissä tilanteissa aina arvioitava, onko koulutuksen järjestämisessä jotakin, mitä pitää muuttaa.

Kiusaamistapausten käsittelyä selkeyttäsi, jos opetustoimen omassa lainsäädännössä edellytettäisi opetuksen järjestäjää ohjeistamaan, miten kiusaamiseen on puututtava ja kuinka yhteistyö eri tahojen kanssa toteutetaan ottaen huomioon heidän velvollisuutensa kiusaamistapauksissa. Käytäntö on osoittanut, että asiasta säätäminen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:ssä ja normi tasolla opetussuunnitelmien perusteissa ei ole riittävää.

Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa oikeusjärjestelmä on monimutkainen. Oppilaiden ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajat eivät usein tiedä, mitkä asiat kuuluvat aluehallintovirastolle, mitkä taas tuomioistuimen toimivaltaan. Erityisesti turvallisen opiskeluympäristön osalta huoltajilla ei usein ole puutteellisen tiedon lisäksi myöskään voimia (varsinkaan kiusaamistapauksissa) lähteä enää selvittämään, onko heidän lapsensa oikeudet toteutuneet lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siksi aluehallintovirastolle on säädettävä oma-aloitteinen puuttumisoikeus selvittää, järjestetäänkö opetus kaikilta osin perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n eli turvallisen opiskeluympäristön osalta niin, kuin laki edellyttää.

Lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin on tarve lisätä edellä kerrotun lisäksi myös perusopetuslaissa jo oleva ilmoitusvelvollisuus vahvistamaan kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Ilmoitusvelvollisuuden kautta osapuolet saavat samalla tiedon ja varmuuden siitä, että tapaus on koulutuksen järjestäjän tiedossa. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, osapuolet tietävät, että asia ei ole tullut opettajan tai rehtorin tietoon ja he itse voivat asiasta kertoa ja näin vaikuttaa siihen, että asiaan puututaan.

On tärkeää, että kiusaaminen uskalletaan kertoa opettajalle siksi tarvitaan matalankynnyksen tapa ilmoittaa asiasta. Varsinkin kun kiusaaminen on siirtynyt myös sosiaaliseen mediaan on sitä koulupäivän aikanakin yhä vaikeampi opettajan havaita, siksi pitää selkeästi tuoda esille, että kenen tahansa kiusaamista havainneen pitäisi kertoa se opettajalle. Lain pitää tukea toimintakulttuuria, jossa tuodaan selkeästi esille, ettei kiusaamista sallita eikä hyväksytä.
vakavista kiusaus ja väkivaltatapauksista on ilmoitettava aina opetuksen järjestäjälle asti ja pohdittava onko tarve tehdä muutoksia opetusjärjestelyissä.

Keskeistä on se, että myös moniammatillinen yhteistyö kiusaamistapausten osalta ohjeistetaan. Esimerkiksi väkivalta on aina rikos ja niiden selvittäminen pitää hoitaa poliisin kanssa.

Kiusaamisen loppumista koskeva seurantavelvoite säädetään lain tasolla ja se koskee opettajien lisäksi myös oppilaita ja huoltajia. Vaikeita kiusaamistapauksia ei saada loppumaan ilman näiden kaikkien yhteistä tahtotilaa.

Tiina Elovaara
Kansanedustaja