Tuki yrityksille jotka palkkaavat osatyökykyisen

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Kyse on ihmisen toimintakyvystä, joka tarkoittaa ympäristön ja ihmisen välistä suhdetta eri elämänalueilla. Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi. Työikäisen väestön yleisimmin vakavimmaksi kokema sairaus liittyy tuki- ja liikuntaelimiin. Silloin kun terveydentila estää ansiotyön täysin, niin käden, jalkojen, niskan ja selän vaivat vielä korostuvat yleisimpinä ongelmien aiheuttajina.

Meistä jokainen on jossakin elämän vaiheessa osatyökykyinen ainakin johonkin työhön?

Pitkäaikaisia vaivoja kokevista työikäisistä suurin osa on työelämässä. Työn rajoitukset liittyvät ansiontyön laatuun, työn määrään sekä näitä vähäisemmässä määrin työmatkasta suoriutumiseen. Osatyökykyisyyden tärkeä ulottuvuus on ihmisen yksilöllinen kokemus siitä, kuinka sairauden kanssa voi parhaiten selvitä. Työjärjestelyjen vaikutuksia vajaakuntoisten ansiotyöhön on vaikea arvioida yleispätevästi.
Monilla terveysongelmat eivät vain rajoita työntekoa, vaan tämän tutkimuksen mukaan noin 200 000 henkilöllä ne myös vaikuttavat työelämän ulkopuolelle jättäytymiseen. Mutta heistäkin lähes kolmannes olisi vielä halukas työhön. Erityisesti osa-aikatyö kiinnostaisi, sillä siihen olisi valmis yli 20 prosenttia terveysongelmia kokevista työelämän ulkopuolelle jääneistä.
Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.

Työttömien eli aktiivisesti töitä hakevien terveysongelmilla ei ole niin suurta merkitystä ansiotyön esteenä kuin muiden työmarkkinoiden ulkopuolella olevien terveysongelmilla. Tutkimusten mukaan vai reilulla kymmenellä prosentilla työttömistä, joilla on pitkäaikainen terveysongelma, ilmoittaa sen olevan pääasiallinen syy siihen, ettei ole ansiotyössä.
Aina terveysongelmia ei voi kuitenkaan voittaa eikä vammautumisen riskiä voi poistaa kokonaan, vaan terveysongelmat ovat pysyvästi läsnä työelämässä. Sellaisessa tilanteessa esimerkiksi osa-aikatyö antaisi monien mielestä mielekkään tavan jatkaa työelämässä tai päästä uudelleen kiinni siihen – ilman pelkoa työkyvyttömäksi leimaantumisesta.

Job Shadow Day ja nuoret 

Job Shadow Day on yhteiseurooppalainen päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä. Tänä vuonna tapahtuma on 25.4.2018. Tapahtuma järjestetään tänä keväänä 12 Euroopan maassa.

Job Shadow Dayn aikana henkilö tutustuu työpäivään häntä kiinnostavassa työssä. Päivä sopii erityisesti nuorille, joilta puuttuu kokemus työelämästä. Päivä auttaa heitä myös valitsemaan sopivat opinnot jotka johtavat halutulle työalalle. Järjestö, oppilaitos, yhdistys, viranomainen tai muu vastaava taho auttaa tulevaa työn seuraajaa kiinnostavan työpaikan valinnassa sekä yhteydenotossa työnantajaan.
Tapahtumaa koordinoi Suomessa Vates-säätiö, joka myös ottaa vakuutukset työn seuraajille. Vates –säätiö on pyytänyt tänä vuonna päivien suojelijoiksi ministerit Pirkko Mattilan ja Jari Lindsrömin, jotka ovat suostuneet ilolla tukemaan tätä erinomaista kampanjaa.

Job Shadow Day ei ole työnhakua vaan vapaaehtoista yhteistyötä, jonka tarkoitus on tuoda erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työelämään. Oikeassa työssä osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen.

Annetaan kaikille nuorille se mahdollisuus jonka ansaitsevat!

Mielestäni meidän tulisi antaa kertaluonteinen tuki niille yrityksille, jotka palkkaavat vammaisen nuoren. Tuki voi olla sekä taloudellista, mutta myös neuvontaa ja ohjausta sekä konsultointia yrityksen ja yrityksen työntekijöiden kanssa.

Vammaisjärjestöille tulee myöntää STEAn kautta tai muista varoista tukea järjestöjen oman työelämän rakentamiseksi. Mielestäni Job Shadow Day on juuri oikeanlainen kampanja jollaisella tuetaan nuoria vammaisia saamaan ensimmäisiä työelämäkokemuksia.

Tiina Elovaara
Kansanedustaja