Naiset ja pienituloiset – teitä tarvitaan

2015 opis­ke­li­ja­na käy­tin vaa­li­kam­pan­jaan omaa ra­haa 20 eu­roa. Muu­ta ra­haa käy­tet­tiin noin 4 300 eu­roa. Pää­sin edus­kun­taan. Kam­pan­ja­kat­to pi­täi­si eh­dot­to­mas­ti saa­da, jot­ta en jää poik­keuk­sek­si. Pie­ni­tu­loi­sil­le tar­vi­taan ta­sa­ver­tai­suut­ta. Vaa­li­bud­je­tit voi­si ra­ja­ta mak­si­mis­saan 30 000 eu­roon. Tä­mä­kin on hy­vin suu­ri sum­ma. Edus­kun­ta­vaa­lei­hin käy­te­tään pa­him­mil­laan kym­me­niä tu­han­sia eu­ro­ja.

Jot­ta de­mok­ra­tia to­teu­tui­si, tu­li­si vaa­li­lis­toil­la ol­la eri­lai­sia ih­mi­siä. Aa­mu­leh­des­sä Pert­ti Ti­mo­nen kir­joit­ti: “et­tä eh­dol­la tu­li­si ol­la myy­jiä, sii­voo­jia, sai­raan­hoi­ta­jia, ko­ti­äi­te­jä, köy­hiä, sink­ku­ja ja kir­kos­ta eron­nei­ta. Aka­tee­mi­sia sai­si ol­la kor­kein­taan nel­jä. Ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta moni kär­sii di­a­be­tek­ses­ta, kor­ke­as­ta ve­ren­pai­nees­ta tai syö­väs­tä.” Edus­kun­nas­sa ovat ylie­dus­tet­tu­na hy­vä­tu­loi­set, mie­het ja kes­ki-ikäi­set. Myös työt ovat su­ku­puo­lit­tu­neet. Nai­set toi­mi­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa enem­mis­tö­nä, mie­het ta­lous- ja puo­lus­tu­sa­si­ois­sa. Par­haat pää­tök­set syn­ty­vät si­ten, et­tä pöy­dän ym­pä­ril­lä on kai­ken ikäi­siä, eri taus­toil­la ja eri su­ku­puol­ta edus­ta­via ih­mi­siä. Täl­löin kes­kus­te­lu on ri­kas­ta ja nä­kö­kul­mat riit­tä­vän mo­ni­puo­li­sia.

Mi­ten edus­kun­ta voi­si pa­rem­min tu­kea nais­ten osal­lis­tu­mis­ta po­li­tiik­kaan? Te­ke­mäl­lä jous­to­ja per­heen ja työn yh­dis­tä­mi­ses­sä. Mo­nel­le nai­sel­le tämä on edel­leen kyn­nys­ky­sy­mys sii­nä, voi­ko läh­teä eh­dol­le tai hoi­ta­maan vaa­ti­vaa luot­ta­mus­teh­tä­vää. Lis­to­jen mo­ni­puo­li­suus riip­puu puo­lu­eis­ta. Mi­ten toi­min­taan saa­daan mu­kaan eri­lai­sia ih­mi­siä ja an­ne­taan­ko mah­dol­li­suuk­sia pie­ni­tu­loi­sil­le, vä­hem­mis­töil­le, eri ti­lan­teis­sa ole­vil­le ih­mi­sil­le. Täs­sä puo­lu­eil­la on pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Po­li­tii­kan on­nis­tu­mi­ses­sa oleel­lis­ta on, et­tä puo­lu­ei­den ja ih­mis­ten vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii. Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen on hyvä esi­merk­ki sii­tä, et­tä lo­pul­ta tu­le­vai­suu­tem­me sa­ne­lee yh­teis­työ­ky­ky. Vas­tak­kai­na­set­te­lun es­tä­mi­nen on yh­teis­kun­nan tär­kein ja kes­kei­sin teh­tä­vä.

Julkaistu Tampereen Viikko – lehden kolumnina 3.1.2019